พระองค์ท่านเป็นประมุขที่ไม่เคยทอดทิ้งและมอบสิ่งต่างๆที่ดีให้ประชาชนชาวไทย
อย่างมากมายในฐานะที่ผมเป็นคนไทยกระผมจะรู้รักษาสามัคคีกระทำความดีเพื่อตอบแทน
พ่อของแผ่นดินและจะเห็นประโยชน์ของส่วนรวมหรือของประเทศเป็นใหญ่

     นศท.อรรถพล  จันทร์ส่งแสง

ในหลวงของเรา

posted on 06 Feb 2010 14:23 by spareribs
ในหลวงเป็นต้นแบบที่ดีเราควรทำตามแบบท่านเพราะสิ่งที่ในหลวงทำก็ทำเพื่อประชากรของท่านให้มีความสุขความเจริญและที่สำคัญยังสอนให้เราพอเพียงในสิ่งที่เรามีอยู่ทรงห่วงใยประชาชน ทำงานตลอดโดยไม่มีเงินเดือนแถมยังเอาทรัพย์ของพระองค์ทรงช่วยเหลือประชากรที่ยังเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากไม่มีอันจะกินก็ทำโครงการต่างๆให้ประชากรได้มีที่ทำกิน
มีเงินใช้และอยู่อย่างพอเพียง
   
   นศท.ธีรพงศ์  สุตะองค์

ผมรู้สึกดีคับที่ได้เกิดมาบนแผ่นดินไทยที่มีพระเจ้าอยู่หัวเป็นกษัตริย์ที่เหนือกษัตริย์ทั้งโลก
เพราะทรงปกครองให้ประชาชนของพระองค์อยู่ดีกินดีมีความสุขทั่วทั้งผืนแผ่นดินไทย
โดยพระองค์ไม่เคยละทิ้งประชาชนและละทิ้งความสุขส่วนพระองค์ไม่คิดถึงพระองค์เอง
เป็นนักพัฒนานักปกครองโดยที่ใดลำบากพระองค์ทรงเสด็จไปที่นั่นจึงอยากบอกว่าเรารักในหลวงครับ